วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านหัวแก่งมุ่งพัฒนาจัดการศึกษา  อนุรักษ์ความเป็นไทย บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี มีโอกาสทางการศึกษา  นำพาสู่อาเซียน

 

พันธกิจ

          เพื่อให้โรงเรียนบ้านหัวแก่ง  เป็นผู้นำทางวิชาการ   และให้บรรลุด้านผลการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษา   ให้เหมาะสมกับพันธกิจต่อไปนี้

1.       พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.      พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.      พัฒนาระบบบริหารจัดการ

4.      สร้างโอกาสทางการศึกษา

Comments